Emisná kontrola


Emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Druhy emisných kontrol


Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na
  • emisnú kontrolu pravidelnú,
  • emisnú kontrolu zvláštnu,
  • emisnú kontrolu administratívnu,

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisnú kontrolu možno podľa voľby prevádzkovateľa vykonať na ktoromkoľvek pracovisku emisnej kontroly v SR.

Emisná kontrola pravidelná


Emisnú kontrolu pravidelnú v súčasnosti vykonávajú PEK na vozidlách so vznetovým motorom, zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom evidovaných v SR v lehote od jedného do štyroch rokov. Emisnej kontrole pravidelnej povinne podliehajú všetky vozidlá evidované v Slovenskej republike. Jedná sa o emisnú kontrolu vykonávanú v plnom rozsahu stanovených úkonov. Dokladom o vykonaní pravidelnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka. Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič kontrolným orgánom v premávke na pozemných komunikáciách absolvovanie emisnej kontroly.

Emisná kontrola zvláštna


EK zvláštna sa vykonáva na vozidlách v týchto konkrétnych prípadoch:
  • pri povolení výroby a schvaľovaní jednotlivo vyrobeného vozidla – obvodný úrad dopravy pri povolení výroby takéhoto vozidla uloží po výrobe vozidla vykonať EK zvláštnu; platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla.
  • pri schvaľovaní jednotlivo dovezeného vozidla, uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznaní typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla - platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, (EK zvláštna v plnom rozsahu pravidelnej)
  • pri povoľovaní a schvaľovaní prestavby jednotlivého vozidla - obvodný úrad dopravy pri povolení prestavby jednotlivého vozidla (montáž plynového zariadenia, zmena druhu pohonu, zmena typu motora ) uloží vykonať EK zvláštnu; platný protokol o EK zvláštnej sa priloží k žiadosti o schválenie prestavby jednotlivého vozidla.

Dokladom o vykonaní zvláštnej EK je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.

Emisná kontrola administratívna


Emisnú kontrolu administratívnu vykonávajú PEK len v čase platnosti emisnej kontroly pravidelnej na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, v prípade ak prevádzkovateľ z rôznych dôvodov nemôže dokladovať absolvovanie emisnej kontroly pravidelnej (poškodenie kontrolnej nálepky, znehodnotenie alebo strata osvedčenia o EK, výmena evidenčného čísla, výmena čelného skla a pod..) alebo ak to prevádzkovatrľovi nariadi obvodný úrad dopravy (v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle, o opätovnom schválení vozidla a o zmene technického osvedčenia na osvedčenie o evidencii), a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia do evidencie. Emisná kontrola administratívna spočíva len v identifikácii vozidla a môže ju vykonať ktorékoľvek PEK, podľa voľby prevádzkovateľa. Dokladom o vykonaní administratívnej emisnej kontroly je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.
Created in 2013, by: František Fekete